محصولات > تانكر > تانكر حمل سوخت 4مواد طبق استاندارد شركت نفت ايران

تانكر حمل سوخت 4مواد طبق استاندارد شركت نفت ايران
- ظرفيت متناسب با خودرو
- موج گير داخل مخزن
- پمپ انتقال مايعات با نيروي محركه از گيربكس ماشين يا موتور جداگانه
- دريچه بارگيري بالا و تخليه زير مخزن
- ورق سياه مباركه